ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Наименование на отговорната страна

Отговорната страна по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), нормите за защита на данните, валидни в държавите — членки на Европейския съюз, както и други нормативни актове от правно естество за защита на данните, е посочена в нашата публикация (по-долу наричана „ние“ или „нас“ или „наш“).

2. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Външното длъжностно лице по защита на данните на администратора е:

Адв. Николай Желев

00359 888 860 337

e-mail: caparol.legal.advisor@gmail.com

Всеки субект на данни може по всяко време да се обърне директно към нашето длъжностно лице по защита на данните относно всички въпроси и предложения за защита на данните.

3. Определения

Нашата информация относно защитата на данните се основава на определенията, използвани от европейските органи, издаващи директиви и разпореждания, включително и при формулирането на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Информацията относно защитата на данните на Muster GmbH трябва да бъде лесна за четене и разбиране не само от широката общественост, но също и от нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали да изясним предварително използваните определения.

В настоящата информация за защита на данните и в нашия уебсайт ние използваме, наред с други, следните термини:

 • Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу „субект на данни“). Определено като идентифицирано е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор, от рода на име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на подобно физическо лице.

 • Субект на данните

Субект на данни е всяко физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано и чиито лични данни се обработват от страната, отговорна за обработването.

 • Обработване

Обработване означава всяка операция или набор от операции, които се извършват във връзка с лични данни - независимо дали са автоматизирани или не – от рода на събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друго предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване.

 • Ограничаване на обработването

Ограничаването на обработването представлява обозначаване на личните данни, които се съхраняват с цел да се ограничи тяхното бъдещо обработване.

 • Профилиране

Профилирането е всеки вид автоматизирано обработване на лични данни, което се състои в използването на подобни лични данни, за да се разреши оценяването, анализирането или прогнозирането по отношение на определени лични аспекти, свързани с конкретно физическо лице, и по-специално аспекти, свързани с работните резултати, икономическото положение, здравето, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местоживеенето или промяната на местоживеенето на подобно физическо лице.

 • Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече да не могат да бъдат преотстъпвани на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, доколкото подобна допълнителна информация се съхранява по специален начин и подлежи на технически и организационни мерки, гарантиращи, че личните данни не могат да бъдат предоставени на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 • Отговорна страна или страна, отговорна за обработването

Отговорна страна или страна, отговорна за обработването (наричана по-долу „отговорно лице“), е физическото или юридическото лице, органът, институцията или друга длъжност, която самостоятелно или заедно с други взема решение относно целите и средствата за обработването на лични данни. Ако целите и средствата за обработването са определени в законодателството на Европейския съюз или в законодателството на държавите членки, тогава отговорната страна или конкретните критерии за назначаване на подобна отговорна страна в съответствие със законодателството на Европейския съюз или законодателството на държавите членки може да се допусне.

 • Администратор за обработване на заявки

Администраторът за обработване на заявки е физическо или юридическо лице, орган, институция или друга длъжност, която обработва личните данни по инструкции на отговорната страна.

 • Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, орган, институция или друга длъжност, пред която се разкриват лични данни, независимо дали това е трета страна или не. Въпреки това властите, които получават в рамките на определено разследване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или законодателството на държавите членки данни, които евентуално могат да съдържат / съдържат лични данни, не се считат за получатели.

 • Трета страна

Трета страна е физическо или юридическо лице, орган, институция или друга длъжност, с изключение на субекта на данните, отговорната страна, администратора на заявките и лицата, които са упълномощени с пряка отговорност на отговорната страна или на администратора на заявките, да обработват личните данни.

 • Съгласие

Съгласие е всяко волеизявление, предоставено доброволно от субекта на данни за определен случай по информиран и недвусмислен начин под формата на декларация или друго недвусмислено потвърдително действие, с което субектът на данни ясно указва, че той / тя се съгласява с обработването на лични данни, свързани с него/нея.

4. Обща информация относно обработването на данните

Защитата на данните, сигурността на данните и поверителността на данните са приоритет за нас. Трайната защита на Вашите лични данни, на фирмените Ви данни и на Вашите бизнес тайни е особено важна за нас.

Винаги можете да посетите нашия уебсайт, без да правите изявления, които Ви засягат. Ако обаче желаете да се възползвате от услугите на нашето дружество, е необходимо да представите лични данни. По правило използваме данните, които ни съобщавате и които се събират от уебсайта, както и данните, съхранявани в хода на използването, единствено за собствени цели, а именно с оглед функционирането и предоставянето на нашия уебсайт и инициирането, изпълнението и развиването на услугите / офертите, предоставяни чрез уебсайта (изпълнение на договори) и не предаваме тези данни на външни трети страни, до степента, до която нямаме официално задължение за това. Във всички останали случаи изискваме Вашето изрично съгласие.

Обработването на Вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните и в съответствие със специфичните за държавата разпоредби за защита на данните, които са приложими за Вас. С помощта на тази информация за защита на данните желаем да Ви уведомим за естеството, обхвата и предназначението на личните данни, обработвани от нас. Освен това, с помощта на тази информация за защита на данните ни Ви изясняваме правата, с които разполагате.

Ние сме въвели технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверителна информация, като например заявки чрез формуляр за контакт, който ни изпращате в качеството на доставчик, този уебсайт използва SSL криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка от факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http: //“ на „https: //“ и от символа за заключване в реда на браузъра. Когато SSL криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат видени от трети страни. Независимо от това, по принцип при предаването на данни в интернет са възможни пропуски в сигурността и следователно абсолютна защита не може да бъде гарантирана.

5. Общи положения относно правната основа

Член 6, параграф 1, буква а) от Общият регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД) служи като правно основание за обработването на лични данни след като получим съгласието на субекта на данните за обработването на лични данни.

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД служи като правно основание за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на определен договор, ако субектът на данните е страна по този договор. Това се отнася и за процесите на обработване, които са необходими за изпълнението на мерки, предшестващи договора.

Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД служи като правно основание, доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на правно задължение.

Член 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД служи като правно основание в ситуация, при която жизненоважните интереси на субекта на данните или друго физическо лице създават необходимост от обработването на лични данни.

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД служи като правно основание в ситуация, в която обработването е необходимо за гарантиране на законен интерес на нашето дружество или на трета страна и ако интересите, основните права и основните свободи на субекта на данни не надвишават първоначално посочения интерес.

6. Общи положения относно заличаването на данни и продължителността на тяхното съхранение

Личните данни на субекта на данни се заличават или деактивират веднага след като целта, за която са били съхранявани отпадне. Освен това, съхранението им може да се осъществява, ако е предвидено от европейски или национални законодателни органи в постановления, закони или други разпоредби в съответствие с правото на Европейския съюз, на което отговорната страна е подчинена. Деактивирането или заличаването на данните се осъществява също и ако срокът за съхранение, предписан от посочените стандарти, изтече, освен ако не е необходимо продължаване на съхраняването на данните с оглед сключването или изпълнението на определен договор.

7. Събиране на общи данни и информация

Нашият уебсайт събира редица общи данни и информация всеки път, когато уебсайтът се посещава от субект на данни или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Могат да се събират: (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп достига до нашия уебсайт (т.нар. референт), ( 4) раздели от уебсайтове, които се насочват към нашия уебсайт чрез система за достъп, (5) дата и час на достъп до уебсайта, (6) интернет-протокол-адрес (IP-адрес), (7) (8) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, които служат за предотвратяване на опасностите в случай на атаки към нашите ИТ системи.

При използването на тези общи данни и информация ние не вадим заключения относно субекта на данните. Тази информация по скоро ни е необходима (1), за да можем надлежно да доставяме съдържанието на нашия уебсайт, (2) за да се позволи оптимизирането на съдържанието на нашия уебсайт и на рекламата за това, (3), за да се гарантира непрекъснатата функционалност на нашите ИТ системи и на технологията на нашия уебсайт и (4) за да бъдем в състояние да предоставяме на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака. Тези анонимно събирани данни и информация се оценяват от нас от една страна статистически и от друга страна с цел повишаване на защитата и сигурността на данните в нашето дружество, за да осигурим оптимално ниво на защита на обработваните от нас лични данни. Анонимните данни от лог файловете в сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, посочени от субекта на данните.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение / възможност за елиминиране

Член 6, параграф  1, буква е) от ОРЗД

(законен интерес)

Временното съхранение на IP-адреса от системата е необходимо, за да се позволи доставянето на уебсайта на компютъра на потребителя. За тази цел IP-адресът на потребителя трябва да остане съхранен по време на сесията

Данните се заличават веднага след като вече не са необходими за постигане на целта на тяхното събиране. Такъв е случаят, когато определена сесия е приключила в ситуации, при които данните се събират за доставяне на уебсайта.

Такъв е случаят най-късно седем дни след момента, в който данните са били съхранени в лог файловете. Възможно е по-дълго съхранение. В този случай IP-адресите на потребителите се изтриват или се променят по такъв начин, че присвояването за клиент, който вече осъществява контакт не е възможно.

Не се допуска, тъй като данните са от съществено значение за функционирането на уебсайта

Вие имате възможност да се регистрирате на нашия уебсайт като посочите личните си данни. Конкретните лични данни, които се предават на страната, отговаряща за обработването , се изясняват във входящата маска за събиране на данни, която се използва за регистрацията. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват единствено за вътрешно ползване от страната, която отговаря за обработването и нейни собствени цели. Можем да предадем данните, предоставени на един или повече администратора, обработващи заявки, например доставчик на платежни услуги или доставчик на колетни услуги; доставчикът на услуги може впоследствие да ползва личните данни, но единствено за цели, свързани с изпълнението на неговата заявка от нас.

8. Регистрация в уебсайта

Когато се регистрирате в нашия уебсайт, ние съхраняваме допълнително IP адреса, издаден от Вашия интернет доставчик, както и датата и часа на регистрацията. Съхраняването на тези данни ни дава възможност, когато е необходимо, да изясним извършени престъпни действия и нарушения на авторското право. В този смисъл съхраняването на тези данни е необходимо за нашата сигурност и попада в нашата обоснована област на интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Предаването на тези данни на трети страни не се извършва, освен ако не съществува правно задължение за това или ако предаването е за целите на гражданско или наказателно преследване.

Освен горепосоченото, Вашите лични данни, които доброволно сте заявили при регистрацията, ни помагат да Ви предложим съдържание или услуги, които поради естеството на материята могат да бъдат предложени само на регистрирани потребители.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД

(изпълнение на договор)

Регистрацията на потребителя е необходима за изпълнение на договор с потребителя или за прилагане на мерки, предшестващи подобен договор

Такъв е случаят с изпълнението на договор или прилагането на предшестващи договора мерки по време на процеса на регистрация, когато данните за изпълнението на договора вече не са необходими. Също така, след сключването на договора може да възникне необходимост личните данни на договорния партньор да бъдат съхранявани с оглед изпълнението на договорни или правни задължения

Като потребител имате възможност по всяко време да прекратите регистрацията. Можете да запазите промени в данните, които сте съхранили по всяко време.

Ако данните са необходими за изпълнение на договор или за прилагане на предшестващи договора мерки, тогава преждевременното заличаване на данните е възможно само ако няма договорни или правни задължения, които възпрепятстват това.

На нашия уебсайт е предоставен формуляр за контакт, който може да се ползва за осъществяване на контакт по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази възможност, данните, въведени във входящата маска за събиране на данни, се предават на и ще се съхраняват от нас. Тези данни могат да бъдат (например):

9. Формуляр за контакт и контакт по електронна поща

 • Обръщение*
 • Звание
 • Собствено име и фамилия*
 • Дружество
 • Адрес*
 • Имейл адрес*
 • Телефонен номер
 • Номер на факс
 • URL
 • Цел
 • Съобщение

*Задължителна информация

В момента на предаването на съобщението ще бъдат съхранени и следните данни:

 • Дата и час на предаването

Като алтернатива е възможно да се осъществи контакт чрез предоставения имейл адрес. В този случай се съхраняват личните данни на потребителя, предавани по електронната поща.

В тази връзка не се предават данни на трети страни. Данните се използват изключително в хода на комуникацията и се изтриват веднага след като вече не са необходими.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Правното основание за обработването на данни като правило е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД в случай на запитвания чрез формуляра за контакт и/или имейли.

(изпълнение на договор; мерки, предшестващи договора);

Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД (изпълнение на правно задължение, напр., отговори на въпроси относно защитата на данните) и

Освен това, член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

(законен интерес).

Обработването на личните данни от входящата маска за събиране на данни / електронна поща ни служи единствено за обработване на контакта. Това е и необходимия законен интерес от обработването на данните.

Другите лични данни, обработени по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантиране на сигурността на нашите ИТ системи.

Данните се заличават веднага след като вече не са необходими за постигане на целта на тяхното събиране. Такъв е случаят с личните данни от входящата маска за събиране на данни във формуляра за контакт и тези, които се изпращат по електронна поща, когато конкретната комуникация разговор с потребителя приключи.

Комуникацията приключва тогава, когато обстоятелствата позволяват да се направи извод, че съответният въпрос е окончателно изяснен.

Горепосоченото не е приложимо, ако кореспонденцията е предмет на задължение за задържане съгласно търговското право.

Допълнителните лични данни, събрани по време на процеса на изпращане, се заличават най-късно след период от седем дни.

Потребителят има възможност да възрази по всяко време срещу съхранението на личните му данни. В подобен случай комуникацията не може да продължи.


Освен това, ние си запазваме правото да съхраняваме Вашите лични данни, които сме получили от Вас в рамките на договорните отношения и да ги използваме за нашите собствени рекламни цели, например, за изпращане на подобни, интересни оферти и информация за нашите предложения и услуги по поща или в случай, че посочите Вашия имейл адреси и Вашето отделно съгласие, също и по електронна поща.

10. Реклама

 Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Правното основание за рекламиране в съответствие с клауза 9.2 е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (законен интерес)

 

Целта на събирането в допълнение към изпълнението на договора е възможността да се изпраща промоционален материал до клиента по целенасочен начин (съобразно неговите интереси).

Данните се изтриват най-късно 6 години след последната резервация или се блокират за рекламни цели (доколкото се предвижда задължение за задържане).

Право на възражение в съответствие с клауза 16.7

Ние събираме и обработваме личните данни на кандидатите за целите на процеса на кандидатстване. Обработването може да се извърши и по електронен път. Това е по-специално случаят, когато кандидатът ни изпраща съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по електронна поща. Ако с Вас като кандидат сключим трудов договор, предадените данни ще се съхраняват за целите на развитието на трудовото правоотношение при спазване на законовите разпоредби. Ако с кандидата не е сключен трудовият договор от страната, отговорна за обработването, документите по кандидатстването ще бъдат автоматично заличени шест месеца след уведомяването за отказа, освен ако друг законен интерес не препятства заличаването от страната, отговорна за обработване. Друг законен интерес в този смисъл е, например, задължението за доказване в процес в съответствие с Германския закон за общото равнопоставено третиране.

11. Защита на данните при кандидатури за работа и процеси, свързани с кандидатстване за работа

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Правното основание за обработването на данни по правило е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД при кандидатурите за работа, представени чрез формуляра за контакт и/или по електронна поща

(изпълнение на трудовия договор; мерки преди сключване на трудов договор);

Член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД (изпълнение на правно задължение, например отговаряне на въпроси във връзка с процеса на кандидатстване за работа) и

Отделно от член 6, параграф 1 буква е) от ОРЗД

(законен интерес) и

специални правни разпоредби за разрешение от рода на колективен трудов договор, фирмено споразумение, закон за данък върху доходите и др. Прави се допълнително позоваване на досиетата за персонала /обработваните от ЧР. 

Ако сключим трудов договор с Вас като кандидат за работа, данните, предавани с цел встъпване в трудово правоотношение, ще се съхраняват в съответствие със законовите задължения.

Ако между страната, отговаряща за обработването и кандидата за работа не бъде сключен трудов договор, документите за кандидатстването за работа ще бъдат автоматично заличени шест месеца след изпращане на уведомлението за отказ, освен ако не е налице друг законен интерес на страната, отговаряща за обработването, който препятства заличаването.

Законов интерес в тази връзка би могъл да бъде - например - задължение за доказателство в процес в съответствие с германския Общ закон за равнопоставеното третиране)

Възможности само за общо възражение и елиминиране.

Както в много други уебсайтове, бисквитките се използват за нашите онлайн предложения. Като цяло бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които запазват определени настройки и данни за обмен с нашите онлайн предложения чрез Вашия браузър. „Бисквитката“ обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратен файлът „бисквитка“, информация за възрастта на „бисквитката“ и буквено-цифрова идентификация.

12. Бисквитки - описание и обхват на обработването на данни

Бисквитките ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да направим всички настройки незабавно достъпни. Бисквитките ни помагат да подобрим нашите онлайн предложения и да Ви предложим по-добро и дори по-персонализирано обслужване.

Бисквитките, които използваме, са така наречените сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично след края на сесията на браузъра.

Ние също така използваме бисквитки на нашия уебсайт, които позволяват анализ на поведението на търсене на потребителя.

Данните на потребителя, събрани по този начин, се преобразуват в псевдоними чрез технически процеси. Съответно, присвояването на данните към потребителя, който се регистрира, вече не е възможно. Събраните данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

При достъп до нашия уебсайт, потребителите се информират чрез информационен банер за използването на бисквитки за аналитични цели и се препращат към тази информация за защита на данните. Следващата в тази връзка е препратка към начина, по който съхраняването на „бисквитки“ може да бъде предотвратено в настройките на браузъра.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Вие приемате нашите бисквитки, ако сте активирали или не сте деактивирали настройката на бисквитките и продължавате да използвате този уебсайт.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (законни интереси) само за бисквитки, които са строго необходими от техническа гледна точка

В допълнение: член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД

(съгласие)

Целта, залегнала в строго техническото използване на съществено необходими бисквитки, е да се улесни използването на уебсайта за потребителя. Определени функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитките. За тези функции е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след смяна на страницата.

Аналитичните бисквитки се използват за подобряване на качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Чрез аналитичните бисквитки научаваме как се използва уебсайтът и по този начин можем непрекъснато да оптимизираме нашите предложения.

Тези цели включват и нашия законен интерес от обработването на личните данни в съответствие с член 6,  параграф 1 буква е) от ОРЗД.

 Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават оттам до нашия уебсайт. Съответно, Вие като потребител разполагате с пълен контрол върху използването на бисквитките.

Чрез извършване на промяна в настройките на Вашия браузър можете да деактивирате бисквитките или да ограничите предаването на бисквитките. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се извърши и автоматично. Ако обаче бисквитките за нашия уебсайт са деактивирани, може вече да не е възможно изцяло да се използват всички функции на уебсайта.

Предаването на флаш бисквитки не може да бъде предотвратено чрез настройките на браузъра, а изисква промени в настройките на флаш плейъра.


13. Канали за социални медии, приставки и инструменти за проследяванеОсвен това, след посещаването на нашия сайт се използват следните „бисквитки“ на трети страни.

 • Правила за защита на данните относно прилагането и използването на приставките за Instagram

Освен това нашият сайт използва така наречените „социални” приставки на Instagram, който се управлява от Instagram LLC. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ („Instagram“). Приставките са маркирани с лого на Instagram, например под формата на „Instagram камера“. Преглед на приставките на Instagram и техния външен вид можете да намерите тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Винаги когато посещавате страница от нашия уебсайт, която съдържа подобна приставка, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Instagram. Instagram изпраща съдържанието на приставката директно към Вашия браузър и го интегрира в страницата. Посредством тази интеграция Instagram получава информацията, че Вашият браузър е заявил съответната страница на нашия уебсайт, дори ако не притежавате профил в Instagram или в момента не сте влезли в Instagram. Информацията (включително Вашия IP адрес) се предава директно от Вашия браузър до сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там. Когато влезете в Instagram, Instagram веднага може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт с Вашия акаунт в Instagram. Ако взаимодействате с приставките, например чрез натискане на бутона „Instagram“, подобна информация се предава директно на сървър на Instagram и се съхранява там.

Информацията ще се появи и във Вашия профил в Instagram и ще бъде показана на Вашите контакти. За повече информация относно предназначението и обхвата на събирането на данни и по-нататъшното обработване и използване на данните от Instagram и Вашите права и опции за защита на поверителността, моля да разгледате политиката за защита на личните данни на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ако не желаете Instagram да свързва информацията, събирана чрез нашия уебсайт директно с Вашия профил в Instagram, трябва да излезете от Instagram преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така напълно да предотвратите зареждането на приставките на Instagram с добавки за Вашия браузър, например, чрез блокера на скриптовете „NoScript“ (http://noscript.net/).

 • Правила за защита на данните относно прилагането и използването на приставките за Facebook

Този уебсайт използва социални приставки („plug-ins“) на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). Приставките могат да бъдат разпознати чрез някое от видовете лого на Facebook (бяла буква „f“ върху синя плочка или „палци нагоре“) или се характеризира с добавката „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видът на социалните приставки на Facebook може да бъде разгледан: http://developers.facebook.com/plugins.

Ако определен участник заяви уебсайт от нашите предложения, който съдържа подобна приставка, браузърът на участника изгражда директна връзка към сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава от Facebook директно на Вашия браузър, а оттам интегрирано в уебсайта. Съответно, предложителят няма никакво влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на тази приставка и съответно информира участниците в съответствие с информацията, с която разполага (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

Чрез интегрирането на приставките Facebook получава информацията, че определен участник е заявил определена страница от предложенията. Ако участникът е влязъл във Facebook, Facebook може да присвои посещението на профила във Facebook на участника. Ако участниците взаимодействат с приставките, например чрез натискане на бутона Like или ако направят коментар, съответната информация се предава от Вашия браузър директно във Facebook и се съхранява там. Ако определен участник не е член на Facebook, все пак има възможност Facebook да научи IP-адреса на участника и да го запази. Според Facebook само анонимизираният IP адрес се съхранява в Германия.

Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшното обработване и използване на данните от Facebook, както и свързаните с тях права и възможности за защита на личното пространство на участниците могат да бъдат разгледани в информацията на Facebook за защита на данните: http://www.facebook.com/policy.php.

Ако определен участник е член на Facebook и не иска Facebook да събира данни за него чрез това предложение и да свързва подобни данни с данните за неговото членство, съхранявани във Facebook, той трябва да излезе от Facebook преди да посети уебсайта в интернет.

По подобен начин е възможно да се блокират социалните приставки на Facebook с добавки за Вашия браузър, например чрез „Блокиране на Facebook“: ”Facebook Blocker“.

 • Забележка относно обработването на данни на нашата фен страница във Facebook

Не се извършва редовно събиране и обработване на личните Ви данни:

Когато посетите нашата фен страница във Facebook, ние не събираме и не обработваме редовно Ваши лични данни. Обработването обикновено се извършва от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Тяхната политика за поверителност може да бъде разгледана на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Събиране и обработване на личните Ви данни в изключителни случаи:

Ако в изключителни случаи обработваме личните Ви данни (например от коментари) при нас (извън Facebook), това се прави изключително за наши собствени цели, например, за да отговорим на Ваши запитвания или за известия за лотария. В този случай ние носим отговорност и следователно са приложими всички изявления от настоящата политика за поверителност.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Правното основание за подобно обработване е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, в други отношения обработването се извършва само с оглед на законния интерес, например заради конкретно подозрение за престъпление съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

Изключително за собствени цели, напр., за провеждане на лотария и други дейности .

Вашите данни ще бъдат заличени, ако не се изисква да се съхраняват за конкретна цел.

В съответствие с условията и техническите възможности на Facebook и когато данните се прехвърлят в нашата система в изключителни случаи в съответствие с общите разпоредби съгласно клауза 9.

В този уебсайт сме интегрирали компоненти от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който дава възможност на издателите на видеоклипове да публикуват безплатно видеоклипове и други потребители да ги гледат, оценяват и коментират, също безплатно. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоклипове, благодарение на което чрез интернет портала могат да бъдат търсени и гледани не само цели филми и телевизионни програми, но и музикални видеоклипове, трейлъри и аматьорски видеоклипове, изготвени от потребителите.

 • Правила за защита на данните относно прилагането и използването на YouTube

Операторът на YouTube е дружеството YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко влизане в някоя от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от страна, отговаряща за обработването и в която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), интернет браузърът в информационната система на субекта на данните се инструктира от конкретния компонент на YouTube да изтегли представяне на съответния компонент на YouTube от YouTube. Допълнителна информация за YouTube може да бъде получена на адрес: https://www.youtube.com/yt/about/de/. В рамките на този технически процес YouTube и Google получават данни за това кой конкретен раздел от нашия уебсайт е бил посетен от субекта на данните.

Доколкото субектът на данните посещава едновременно и YouTube, YouTube ще разпознае чрез търсенето на подраздел, съдържащ видеоклип в YouTube, кой конкретен подраздел от нашия уебсайт е бил посетен от субекта на данни. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява за конкретния профил на субекта на данните в YouTube.

YouTube и Google винаги ще получават чрез компонентите на YouTube информацията, че субектът на данните е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данните е влязъл в нашия уебсайт и в същото време в YouTube; това се извършва независимо дали субектът на данните е кликнал върху видеоклип в YouTube, или не. Ако предаването на тази информация по този начин в YouTube и Google не е желано от субекта на данните, последният може да предотврати подобно предаване, като излезе от профила си в YouTube, преди да посети нашия уебсайт.

Правилата за защита на данните, публикувани от YouTube , които могат да бъдат открити на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ предоставят информация относно събирането, обработването и използването на лични данни от Google и YouTube.

 • Правила за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

В този уебсайт сме интегрирали компонент на Google Analytics (с функция за анонимизиране). Google Analytics представлява услуга за уеб анализ. Уеб-анализът е събиране, компилиране и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира, наред с други неща, данни за това от кой уебсайт (така нареченият референт), е дошъл субектът на данните в конкретния уебсайт, до кои подраздели на уебсайта е бил осъществен достъп или колко често и за какъв период е бил разглеждан определен подраздел. Уеб-анализът се използва предимно за оптимизиране на уебсайта и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google-Analytics е дружеството Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Страната, отговорна за обработването използва суфикса „_gat._anonymizeIp“ за уеб анализ чрез Google Analytics. С помощта на този суфикс IP-адресът на интернет връзката на субекта на данни е съкратен и анонимизиран, ако достъпът до нашия уебсайт произхожда от държава — членка на Европейския съюз или от друга държава, която е подписала споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Анализ е анализът на потоците от посетители към нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, за да оцени използването на нашия уебсайт, за да изготви онлайн отчети за нас, които да показват дейностите на нашия уебсайт и да предоставят допълнителни услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в информационната система на субекта на данните. По-горе е обяснено какво представляват „бисквитките“. Настройката на „бисквитките“ позволява на Google да анализира ползването на нашия уебсайт. При всяко заявяване на отделна страница от този уебсайт, която се управлява от страната, отговорна за обработването и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в IT-системата на субекта на данни автоматично инструктира конкретния компонент на Google Analytics да предава данни на Google с цел онлайн анализ. В рамките на този технически процес Google придобива информация за лични данни, от рода на IP-адреса на субекта на данните, това кои данни позволяват на Google – между другото - да проследява произхода на посетителя и кликванията и вследствие на това да направи възможно издаването на фактури за комисиони.

С помощта на бисквитки се съхраняват елементи от информация, свързана с лични данни, например, час на достъп, място, от което е започнал достъпа и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данни, се съхраняват. С всяко посещение на нашия уебсайт тези лични данни, включително IP-адреса на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предават до Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. При определени обстоятелства Google предава тези лични данни, събрани чрез техническия процес, и на трети страни.

Както вече беше описано по-горе, субектът на данни може по всяко време да предотврати задаването на бисквитките от нашия уебсайт, като използва подходяща настройка в своя интернет браузър, така че да се възползва от това и трайно да възрази срещу настройката на „бисквитките”. Също така, подобна настройка на използвания интернет браузър също ще попречи на Google да постави „бисквитка“ в информационната система на субекта на данни. Освен това бисквитка, която вече е зададена от Google Анализ, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или друга софтуерна програма.,

Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, свързани с използването на този уебсайт, генерирани от Google Analytics, и срещу обработването на тези данни от Google и да предотврати подобно събиране. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли и инсталира добавка за браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Тази добавка за браузъра уведомява Google Analytics чрез JavaScript, че в Google Analytics не могат да се предават никакви данни и никаква информация за посещаването на уебсайтове. Инсталирането на добавката за браузъра се оценява от Google като възражение. Ако ИТ системата на субекта на данни бъде изтрита, форматирана или инсталирана на по-късен етап, субектът на данните трябва отново да извърши инсталирането на добавката на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Доколкото добавката на браузъра се деинсталира или деактивира от субекта на данните или от друго лице, за което може да се счита, че принадлежи към областта на контрол на субекта на данни, тогава добавката на браузъра може да бъде инсталирана или активирана отново

Допълнителна информация и валидните и приложими правила за защита на данните на Google може да бъде получена на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ , както и в раздел: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics е обяснен по-подробно в следната връзка: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

 • Правилник за защита на данните относно въвеждането и използването на Google AdWords

В този уебсайт сме интегрирали Google AdWords. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателя да постави реклама не само в резултатите от търсенето на Google, но и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да зададе определени ключови думи, чрез които дадена реклама ще се показва само в резултатите от търсачката на Google, когато потребителят заяви относими резултати от търсенето чрез ключови в търсачката. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват в тематично релевантни уебсайтове с помощта на автоматичен алгоритъм и при спазване на предварително определени ключови думи.

Операторът на услугите на Google AdWords е дружеството Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е да рекламира нашия уебсайт чрез наслагване на реклами, обвързани със съответните интереси в уебсайтове на трети страни и в резултати от търсене в търсачката на Google и наслагване на реклами от трети страни на нашия уебсайт.

Ако субектът на данните достигне до нашия уебсайт чрез реклама на Google, в ИТ системата на субекта на данни Google се съхранява така наречената „бисквитка“ за конвертиране. По-горе вече беше описано какво представляват „бисквитките”. Бисквитката за конвертиране губи своята валидност след 30 дни и не служи за идентифициране на субекта на данните. Бисквитката за конвертиране – в случай че не е изтекла - позволява да се определи дали определен подраздел, например кошницата за пазаруване в система за онлайн магазин, е бил заявена в нашия уебсайт. С помощта на „бисквитките“ за конвертиране не само ние, но и Google можем да преценим дали определен субект на данни, достигнал до нашия уебсайт чрез реклама в AdWords, е реализирал оборот, т.е. е приключил дадена покупка или я е прекъснал.

Данните и информацията, събирани чрез използването на бисквитки за конвертиране, се използват от Google за изготвяне на статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещаемост от своя страна се ползват от нас, за да определим общия брой посетители, които ни се предават чрез реклами в AdWords, т.е. за да определим успеха или липсата на успех на конкретна реклама в AdWords и за да оптимизираме в бъдеще своите рекламите в AdWords. Нито нашето дружество, нито други рекламни клиенти на Google AdWords получават информация от Google, с помощта на която субектът на данните да може да бъде идентифициран.

С помощта на бисквитките за конвертиране се съхраняват лични данни, например уебсайтовете, посетени от субекта данни. Съответно, личните данни, включително IP-адреса на интернет връзката, използван от субекта на данните, се прехвърлят на Google в Съединените американски щати при всяко посещение на нашите уебсайтове. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. При определени обстоятелства Google предава на трети лица личните данни, събрани посредством техническия процес.

Както вече беше описано по-горе, субектът на данните може по всяко време да предотврати задаването на „бисквитките“ от нашия уебсайт, като използва подходяща настройка в интернет браузъра и по този начин трайно възрази срещу задаването на „бисквитките“. Подобна настройка в използвания интернет браузър също така ще попречи на Google да постави бисквитка за конвертиране в информационната система на субекта на данни. Освен това бисквитка, която вече е зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или чрез софтуерна програма.

Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу рекламата, базирана на интереси. За тази цел субектът на данни трябва да свърже от всеки от интернет браузърите, които използва чрез линка www.google.de/settings/ads и да зададе желаните настройки.

Допълнителна информация и валидните правила за защита на данните на Google могат да бъдат открити на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Приставки за други социални медии

Ще откриете по-подробна информация за защитата на данните в конкретната информация за защита на данните на предлагащото лице, доколкото ние използваме допълнителни социални медийни приставки. Ако не откриете такава, моля не се колебайте да се свържете с нас на адреса, посочен в нашата публикация.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД

(законен интерес)

 

Целта на законния интерес при задаването на бисквитки на трета страна е подобряването на нашите предложения за Вас чрез анализ на Вашето потребителско поведение. По правило, се осъществява единствено анонимизирано предаване на данни до трети страни. Освен това, Вие самите можете да предотвратите предаването на бисквитки на трети страни чрез даване на подходящите настройки на Вашия браузър. За повече подробности можете да разгледате отделните твърдения. 

Бисквитките на трети страни се съхраняват в компютъра на потребителя и оттам се предават до нашия компютър. Съответно, Вие като потребител разполагате с пълен контрол върху използването на бисквитки на трети страни.

Чрез промяна на настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки на трети страни. Бисквитките на трети страни, които вече са били съхранени могат да бъдат изтрити във всеки един момент. Този процес също та може да се автоматизира.

Предаването на „флаш“ бисквитки не може да се предотврати чрез настройките на браузъра, а изисква промени в настройките на флаш плейъра.


14. Бюлетин

Ако се абонирате се за нашия бюлетин, Вашият имейл адрес ще бъде използван за нашите собствени рекламни цели до Вашето излизане от системата. Редовно ще получавате информация по електронна поща по актуални теми, както и имейли за специални случаи, от рода на специални промоции. Тези имейли могат да бъдат персонализирани и индивидуализирани въз основа на нашата информация за Вас. Ако не сте ни предоставили Вашето писмено съгласие да се абонирате за нашия бюлетин, ние ще приложим процеса на двоен отказ, т.е. няма да Ви изпращаме бюлетин по електронна поща, докато не ни потвърдите предварително, че трябва да активираме изпращане на бюлетина. След това ще Ви изпратим имейл и ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин, като кликнете върху линка, съдържащ се в подобен имейл. Ако не желаете да получавате повече информационни бюлетини от нас, можете да възразите срещу това по всяко време, без да понесете разходи, различни от разходите за пренос според основните цени. За това трябва единствено да използвате връзката за отписване, която се съдържа във всеки бюлетин, или да изпратите съобщение до нас или до нашето длъжностно лице по защита на данните.

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Правното основание за обработването на данни е следването на потребителските заявки за бюлетина – когато съгласието на потребителя е задържано - член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.

(съгласие)

 

Събирането на имейлите служи за да може да се изпраща бюлетина.

Събирането на други лични данни в рамките на процеса за заявяване служи за предотвратяване на неправилното ползване на услугите или с използвания имейл. Събирането на други лични данни в рамките на процеса на заявяване служи за предотвратяване на злоупотребата с услугите или с използваните имейл адреси.

Данните се изтриват възможно най-скоро след като вече не са нужни за постигане на целите за тяхното събиране.

Съответно, имейл адресът на потребителя се съхранява за периода, през който абонаментът за бюлетина е активен.

Другите лични данни, събирани в рамките на процеса на заявяване по принцип се заличават след изтичане на седем дни.

Абонаментът за бюлетина може да бъде прекратен по всяко време от съответния потребител. За тази цел е осигурен подходящ линк за деактивиране във всяко издание на бюлетина.

Прекратяването на абонамента представлява едновременно и оттегляне на съгласието за съхраняване на личните данни, събиране по време на процеса на заявяване.

Редовно организираме теглене на безплатни награди, в които участниците могат да спечелят различни награди. Подробности за вида и обхвата на тегленията и наградите, както и условията за участие могат да бъдат открити в съответните условия за участие. За да участвате в тегленето на награди, трябва да предоставите лични данни. Можете да откриете кои точно лични данни да предоставите на страницата за регистрация на съответната лотария.

15. Теглене на награди

Като минимум, ще се обработват следните лични данни на участника:

 • Собствено име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Заглавие и / или пол
 • Имейл адрес

Освен това участниците могат доброволно да предоставят други лични данни, от рода на адресни данни

Правно основание

Цел на съхранението

Продължителност на съхранението

Възражение/възможност за елиминиране

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (стъпки преди сключването на договор) за тегленето на награди

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (съгласие) за изпращането на реклами

Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (стъпки преди сключването на договор) за осигуряването на наградите

Тези данни се изискват за надлежното провеждане на тегленето на наградите, напр., за да се провери идентичността на участниците, да се спази възрастовото ограничение за участие в тегленето на наградите, да се осъществи контакт с участниците на точното им местоположение или да бъдат уведомени в случай че са спечелили.

Освен това, Вашите лични данни може да се съхраняват с цел изпращане на реклами или доставяне на награди.

В случай, че спечелите, наградите се доставят или се предоставят от специализиран търговец на дребно, свързано дружество или друга трета страна (сътрудник – партньор), данните на участника следва да бъдат предадени на подобен сътрудник – партньор с цел да се осигури предоставянето на наградата/ наградите.

Данните, предоставени на страницата за регистрация ще се обработват изключително за целите на тегленето на наградите и ще бъдат заличени от отговорния организатор след приключване на тегленето на наградите.

Във връзка с въпроси или предложения относно обработването на Вашите лични данни при тегленето на наградите, имате право по всяко време да се свържете с отговорното лице, посочено в настоящото известие за защита на данни или неговото длъжностно лице за защита на данните. Вашите права, изброени в настоящото известие за защита на данните също така са приложими в пълна степен по отношение на участието в тегленето на наградите.


16. Вашите права

Ако Вашите лични данни се обработват, тогава Вие сте субект на данни по смисъла на ОРЗД и разполагате със следните права спрямо отговорната страна:

• Право на информация

Можете да поискате от отговорното лице потвърждение дали личните данни, които се отнасят за Вас, са били обработени от нас.

Ако е извършено подобно обработване , можете да изискате от отговорната страна информация относно следното:

• целите, за които са обработени личните данни;

• категориите лични данни, които се обработват;

• получателите или, според случая, категориите получатели, пред които са разкрити или ще бъдат разкрити свързани с Вас лични данни;

• планираната продължителност на съхранението на личните данни, свързани с Вас, или - ако не са възможни конкретни изявления за това - критериите за определяне на продължителността на съхранението;

• предвидено право на корекция или заличаване на личните данни, свързани с Вас, на право на ограничаване на обработването от страна на отговорното лице или на право на възражение срещу подобно обработване;

• предвидено право на обжалване пред надзорен орган;

• цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не са били събрани при субекта на данните;

• наличие на автоматизиран процес за вземане на решения, включващ профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД и - поне в тези случаи - значима информация относно приложената логика и нейния обхват и за ефектите, които се целят при подобно обработване за въпросния субект на данни.

Вие имате право да поискате информация дали личните данни, свързани с Вас, се предават на трета държава или международна организация. Във връзка с това можете да изискате да бъдете инструктиран относно подходящите гаранции в съответствие с член 46 от ОРЗД във връзка с предаването.

• Право на корекция

Разполагате с право на корекция и/или допълване спрямо отговорната страна доколкото обработваните лични данни, свързани с Вас не са точни или пълни. Отговорната страна следва да внесе корекцията без отлагане.

• Право на ограничаване на обработването

При спазване на следните условия можете да изискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас:

• ако оспорвате коректността на личните данни, свързани с Вас, за период, който дава възможност на отговорната страна да провери коректността на личните данни;

• обработването е незаконно и Вие не желаете изтриването на личните данни, а вместо това изисквате ограничаване на тяхното използване;

• отговорната страна вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но Вие се нуждаете от данните с оглед на завеждането, воденето или защитата по правни претенции, или

• ако сте представили възражения срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от ОРЗД, но все още не е установено дали обоснованите мотиви на отговорната страна са с превес спрямо Вашите мотиви.

Ако обработването на личните данни, свързани с Вас, е ограничено, тогава тези данни - освен тяхното съхранение - могат да се обработват само с Ваше съгласие или за завеждане, водене или защита по правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или поради причини, свързани с важен обществен интерес на Европейския съюз или на негова държава членка.

Ако ограничението на обработването е ограничено в съответствие с горепосочените предпоставки, тогава ще бъдете информирани от отговорната страна преди премахване на ограничението

• Право на заличаване

 • Задължение за заличаване

Можете да изискате от отговорното лице личните данни, свързани с Вас, да бъдат изтрити незабавно и отговорното лице е задължено да изтрие подобни данни незабавно, доколкото е налице една от следните причини:

• Личните данни, свързани с Вас, вече не са необходими за целите, за които са били събрани или за които са били обработени.

• Вие сте оттеглили своето съгласието, на което е било основано обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД и не е налице друго правно основание за обработването.

• Вие сте представили възражение срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от ОРЗД и липсват основателни причини за обработване с по-висок приоритет, или сте представили възражение срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 2 от ОРЗД.

• Личните данни, свързани с Вас, са обработени по незаконосъобразен начин.

• Заличаването на личните данни, свързани с Вас е задължително за изпълнение на правно задължение в съответствие с правото на Европейския съюз или правото на държавите членки, приложими спрямо отговорната страна.

• Личните данни, свързани с Вас, са събрани във връзка с услугите, предлагани от информационното дружество в съответствие с член 8, параграф 1 ОРЗД.

 • Информация за трети страни

Ако отговорната страна е направила личните данни, свързани с Вас, публично достояние и ако е длъжна да заличи подобни данни в съответствие с член 17, параграф 1 от ОРЗД, тогава тя следва да предприеме разумни мерки, включително такива от техническо естество - при което се взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение -за да се информират отговорните страни за обработването на данните за поискания от Вас като субект на данните процес по заличаване на всички линкове към подобни лични данни или на копия или дубликати на същите.

 • Изключения

Правото на заличаване не е приложимо, доколкото обработването е необходимо за

• упражняване на право на свободно изразяване на мнение и информация;

• изпълнение на правно задължение, което изисква обработване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или правото на държавите членки, на чиито закони отговорната страна се подчинява или за изпълнение на задача, която се отнася за обществен интерес или се изпълнява чрез упражняване на публично правомощие, което е било делегирано на отговорната страна;

• по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2 букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от ОРЗД;

• за целите на архивирането, научни или исторически изследователски цели, които са в обществен интерес или за статистически цели в съответствие с член 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото правото, посочено в раздел „а“, вероятно прави невъзможно постигането на целите на обработването или сериозно го накърнява, или

• за завеждане, водене или защита по правни искове.

Освен това правото на заличаване не съществува, доколкото личните данни трябва да се съхраняват от администратора на лични данни, за да се изпълнят законовите задължения за запазване на регистрите и сроковете за законно задържане. В такъв случай вместо заличаване се прилага блокиране на личните данни.

• Право на информация

Ако сте предявили Вашето право на коригиране, заличаване или ограничаване на обработването срещу отговорното лице, то тогава последното е задължено да информира всички получатели, на които са разкрити личните данни, свързани с Вас, относно подобна корекция или заличаване на данните или за ограничаването на обработването, освен ако това не се окаже невъзможно или свързано с неразумни разходи.

Разполагате с право спрямо отговорната страна да бъдете информирани за подобни получатели.

• Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни, свързани с Вас, които сте предоставили на отговорната страна, в структуриран, стандартен и машинно четим формат. Освен това, имате право да предавате тези данни на друга отговорна страна без пречки от отговорната страна, на която са предоставени личните данни, до степента, до която:

• обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1 буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договор в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; и

• обработването се извършва с помощта на автоматизирани процеси.

Освен това, при упражняването на това право разполагате и с правото да постигнете уреждане на прехвърлянето на свързаните с Вас лични данни директно от една отговорна страна до друга отговорна страна, доколкото това е технически възможно. Не се допуска свободите и правата на други лица да бъдат нарушавани по този начин.

Правото на преносимост на данните не е в сила при обработването на лични данни, което е необходимо за изпълнението на задача, която е в обществен интерес или при упражняването на публично правомощие и когато подобна задача е възложена на отговорната страна.

• Право на възражение

Поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право по всяко време да възразявате срещу обработването на личните данни, свързани с Вас, което обработване се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, като подобно право се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

Впоследствие отговорната страна вече няма да обработва свързаните с Вас лични данни, освен ако е в състояние да докаже убедителни причини, предполагащи защита, ако подобни причини са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или когато обработването служи за завеждане, водене или защита по правни претенции.

Ако личните данни, свързани с Вас, се обработват за извършване на директна реклама, Вие имате право по всяко време да възразявате срещу обработването на личните данни, свързани с Вас за целите на подобна реклама, като това се отнася и за профилирането, доколкото последното се осъществява във връзка с посочената пряка реклама.

Ако възразявате срещу обработването за целите на директната реклама, свързаните с Вас личните данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Разполагате с възможността - във връзка с използването на услугите на информационното дружество и независимо от Директива 2002/58/ЕО - да упражнявате правото си на възражение посредством автоматизирани процеси, в които се използват технически спецификации.

• Право на оттегляне на декларацията за съгласие съгласно закона за защита на данните

Разполагате с право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време и без да посочвате причини за това. В случай на оттегляне ние незабавно ще изтрием Вашите лични данни и повече няма да ги обработваме. Законосъобразността на обработването , осъществено на базата на предоставеното от Вас съгласие и извършено преди оттеглянето от Ваша страна, не се засяга от подобно оттегляне.

• Автоматизирано вземане на решения в отделни случаи, включително профилиране

Вие разполагате с правото да се съобразите с решение, което се основава единствено на автоматизиран процес на обработване, включващи и профилиране, и което има правно действие спрямо Вас или което Ви засяга значително по подобен начин. Това не важи ако решението

• е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и отговорната страна,

• е допустимо въз основа на правни разпоредби на Европейския съюз или на неговите държави членки, на които се подчинява отговорната страна, и предвид, че подобни разпоредби съдържат разумни мерки за запазване на Вашите права и свободи, както и Вашите законни интереси или

• се осъществява с Вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче не могат да се основават на определени категории лични данни в съответствие с член 9, параграф 1 от ОРЗД, доколкото в член 9, параграф 2, букви а) или ж) не са приложими и доколкото са предприети разумни мерки за защита на правата и свободите, както и на Вашите законни интереси.

По отношение на случаите, посочени в (1) и (3) по-горе, отговорната страна следва да предприеме разумни мерки за гарантиране на правата и свободите, както и на Вашите законни интереси в този смисъл, при което се предвижда най-малко право на въздействието върху намесата на определено лице от страна на отговорната страна за представяне на становището на отговорната страна и за оспорване на решението.

• Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Независимо от друго регулаторно или съдебно средство за защита, Вие разполагате с правото да внесете жалба до надзорен орган и по-специално до надзорен орган в държавата членка по местопребиваване, по месторабота или според мястото, където е било извършено предполагаемото нарушение, когато смятате, че обработването на личните данни, свързани с Вас, е в нарушение на ОРЗД.

В тази ситуация надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя относно статута и резултатите от жалбата, включително относно възможността за съдебна защита в съответствие с член 78 от ОРЗД.

17. Изменения на настоящата информация за защита на данните

Статусът на информацията за защита на данните се посочва спрямо датата (по-долу). Ние си запазваме правото да променяме настоящата декларация за защита на данните по всяко време с бъдещо влизане в сила. Актуалната версия може да бъде прегледана директно чрез онлайн предложението. Моля редовно да посещавате уебсайта и да се информирате за приложимата декларация за защита на данните.

Статус: м. май 2019 г.